Įgyvendinti projektai

Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje ir VšĮ Lazdynų poliklinikoje


„Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje Lazdynų poliklinika“ pagal priemonę 08.4.2-ESFA-K-616.

Projekto tikslas:
Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Karoliniškių poliklinikos ir Lazdynų poliklinikos pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto metu numatoma šiose sveikatos priežiūros įstaigose išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį pacientams, sergantiems cukrinis diabetu ir hipertenzine širdies liga.

Projekto santrauka:
Projekto metu numatoma išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Poliligotų pacientų priežiūros modelį  (angl. – Multimorbidity Care Model), pasirenkant taikyti Europos Komisijos rekomenduotas sekcijas ir komponentes, apimančias sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūrą, konsultacinę sistemą specialistams, pagalbą pacientui ir šeimai įsisavinti ar pagerinti savipriežiūrą ir esamas informacines sistemas ir technologijas.

Projekto metu numatoma organizuoti mokymus projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, taip pat lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, siekiant išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Projekto vertė – 262 217,72 Eur

Projekto įgyvendinimo terminas – 2020 spalio mėn. – 2022 gruodžio mėn.

Įgyvendinto projekto rezultatai.

Parengta metodinė medžiaga
Metodinė medžiaga specialistams
Metodinė medžiaga pacientams
Video paskaitos
Hipertenzine širdies liga sergančių asmenų priežiūra, savipriežiūra, inovatyvus paslaugų teikimas
Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Karoliniškių ir VšĮ Lazdynų poliklinikoje
Motyvacija ir įsitraukimas į lėtinių neinfekcinių ligų gydymo planavimą ir sprendimų priėmimą
Mitybos, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos reikšmė, sergant lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

PASP veiklos efektyvumo didinimas

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609. 

Projekto tikslas:
Pagerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos teikiamų pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.

Projekto santrauka:
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad visuomenė sparčiai sensta bei ilgėja jos gyvenimo trukmė. Vienas iš esminių iššūkių, su kuriuo susiduriama – užtikrinti produktyvios visuomenės narių sveiką nepriklausomą senėjimą, siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui ir darbingumui, užkirsti kelią socialinės atskirties ir skurdo rizikai.
VšĮ Karoliniškių  poliklinikos teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, siekiamas užtikrinti atliekant patalpų remontą (Šeimos, Vaikų ir Odontologijos skyrių), įsigyjant medicininę bei kitą įrangą, transporto priemones ir eilių valdymo sistemas.
Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai, o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

 • Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius (P.S.363) – 1 vnt.
 • Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (P.B.236) – 31.041 asmenų (apskaičiuota pagal CPVA metodiką).
 • Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai (2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 58 868 žm.), o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė. Tikslinės grupės dydis – 59.306 gyventojai , iš kurių 0-17 m. – 10.459 gyventojai, 18 – 55 m. ir vyresni gyventojai – 48 847.
 • Projekto netiesioginį poveikį pajus visi asmenys, kuriems gali būti suteiktos paslaugos atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje.

 Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Antrinio lygio ir reabilitacijos paslaugų plėtra


„Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP 3-2.1-SAM-10-V. 

2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-605 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:

Gerinti antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Karoliniškių poliklinikoje, modernizuojant šių paslaugų infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai:

 • Rekonstruoti II lygio ambulatorinėms ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtas patalpas ir įsigyti reikalingą įrangą.
 • Pagerinti II lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.

Projekto rezultatai:

 • Projekto metu bus rekonstruotos II lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti skirtos patalpos bei įsigyta reikalinga įranga (kardioechoskopas, fibrogastroduodenoskopas, echoskopas).
 • Rekonstruotos patalpos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti bei įsigyta reikalinga įranga.
 • Įgyvendinus projektą pagerės II lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kokybė ir prieinamumas Karoliniškių poliklinikoje paslaugas gaunantiems pacientams.

Bendra projekto vertė – 3 563 000 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP 3-2.1-SAM-10-V numatytų lėšų.

Energijos efektyvumo didinimo projektas


„Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R. 

2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 10.9-58 „Dėl Vilniaus regiono, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, pakeisto sąrašo Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui ir patikslinto rezervinių projektų sąrašo Nr. 03-REZ tvirtinimo“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projektas „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ buvo perkeltas iš rezervinių projektų sąrašo į Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.

Projekto tikslai:

 • Renovuoti pastato išorines atitvaras.
 • Renovuoti-pakeisti poliklinikos apšvietimo sistemas.

Projekto uždaviniai:

 • Renovuoti pastato išorines atitvaras (sienų – 6237 kv. m. )
 • Renovuoti poliklinikos apšvietimo sistemą (pakeisti šviestuvų ir elektros instaliacijų 1537 vnt.).

Projekto rezultatai:

 • Įgyvendintos renovacijos priemonės iš esmės pagerins VšĮ Karoliniškių poliklinikos pastatų technines ir energetines charakteristikas.
 • Rekomenduojamų priemonių įdiegimas taip pat pagerintų ir fizinę pastatų būklę bei būtų pailgintas nusidėvėjusių pastatų tarnavimo laikas, sumažėtų išlaidos energetiniams resursams. Tuo projektas būtų svarbus regionui.

Bendra projekto vertė – 3 025 748 Lt/876317.19 Eur. Projektas ketinamas finansuoti iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.

Psichikos dienos stacionaro įkūrimas


„Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“ 

2010 m. liepos 9 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-623 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“, VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:

Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą įsteigiant dienos stacionarą prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro.

Projekto uždaviniai:

 • Rekonstruoti ir įrengti Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro 360 kv.m. patalpas.
 • Įsteigti 11 vietų dienos stacionarą poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
 • Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.
 • Įsigyti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai:

 • Poliklinikos PSC paslaugų praplėtimas, įkuriant dienos stacionarą, pagerins psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Vilniaus mieste, padės sumažinti psichikos sutrikimų chronizaciją, sutrumpins stacionarinio gydymo laiką, užtikrinti asmenų, lankančių dienos stacionarą, darbingumo išsaugojimą, reintegraciją į visuomenę ir gyvenimo kokybę.
 • PSC teikiamų paslaugų prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 80 asmenų per metus.

Bendra projekto vertė – 848556 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP3-2.1-SAM-08-R numatytų lėšų.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba


VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m. bei įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas:

Gerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto uždaviniai:

 • Pastatyti ir įrengti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo patalpas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m.
 • Įsigyti reikiamą medicininę įrangą, organizacinę techniką bei biuro baldus.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Pastatytos ir įrengtos šiuolaikinius statybos techninius bei gydymo įstaigų įrengimui keliamus higieninius reikalavimus atitinkančios Pilaitės filialo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingos patalpos (506 m2) Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilnius.
 • Išplėsta infrastruktūra, įsigyjant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikiamą įrangą bei baldus.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-25, 15:12:38