Pacientų teisės ir pareigos

Pacientų teisės
 • gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
 • pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas paslaugas;
 • gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę, gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;
 • rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo;
 • į privataus gyvenimo neliečiamumą;
 • gauti anoniminę sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • susipažinti su įrašais savo medicininiuose dokumentuose;
 • nežinoti. Poliklinika neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią;
 • sutikti arba atsisakyti dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose;
 • skųstis;
 • į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
Pacientai turi šias pareigas
 • atvykti į priėmimą numatytu laiku, o jei negali atvykti, nedelsiant pranešti apie tai nustatyta tvarka;
 • pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais Poliklinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
 • rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros Poliklinikos specialistais ir darbuotojais;
 • norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;
 • suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusius ir esamus susirgimus), atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teikiamai asmens sveikatos priežiūrai;
 • gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, teisės aktų nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo patvirtinti raštu;
 • vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą. Jei pacientas numatyto apsilankymo poliklinikoje dieną yra gydomas stacionare, apie tai jis turi informuoti gydytoją pas kurį kreipėsi;
 • pagarbiai ir deramai elgtis su visais Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistais,  darbuotojais ir kitais pacientais.
 • laiku, visą kainą, sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius teisės aktus (jei suteiktos mokamos paslaugos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka);
 • negadinti Poliklinikos inventoriaus, kitų vertybių, rūpestingai su jais elgtis;
 • pacientui, kuris nesilaiko savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei;
 • įstaigos darbuotojai turi teisę neaptarnauti asmens, jeigu jo elgesys yra neadekvatus arba turi baudžiamojo nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų̨ požymių̨ (įžeidinėja darbuotoją, jam grasina ir kt.), išskyrus būtinosios pagalbos teikimo atvejus. Gydytojai, slaugytojai ir kiti Poliklinikos darbuotojai dėl netinkamo pacientų elgesio informuoja poliklinikos administraciją, esant reikalui gali iškviesti Poliklinikos apsaugos darbuotojus ar policijos pareigūnus, taip pat apie tai policiją informuoti raštu, užpildant pranešimą tinklalapyje (https://www.epolicija.lt/).
Ką turite žinoti, norėdami padėti/atstovauti pacientui
 1. Notarinis įgaliojimas

Gyvenime neretai pasitaiko situacijų, kai dėl didelio užimtumo, sveikatos būklės, kompetencijos stokos ar kitų priežasčių asmuo negali pats asmeniškai tvarkytis savo reikalų. Tokiais atvejais galima turėti atstovą. Atstovą ir atstovaujamąjį nebūtinai turi ir gali sieti giminystės ryšiai, tačiau šioje vietoje turi būti pasitikėjimu grįsti santykiai. Populiariausia ir patogiausia atstovavimo įforminimo priemonė – notarinis įgaliojimas. Šį dokumentą pasirašo asmuo, kuris savo valia suteikia įgaliojimus kitam asmeniui veikti jo vardu ir dėl jo interesų (įgaliotojas). Įgaliojime nurodoma, kokį asmenį, kokiam terminui ir kokius konkrečius veiksmus atlikti įgaliojama. Tokio pobūdžio įgaliojimas gaunamas iš notaro.

 1. Pacientų atstovavimo įforminimas E-Sveikatoje

Pacientas (ne jo vaikas, sutuoktinis, ar kt. asmuo) turi teisę pasirinkti ir kaip atstovus nurodyti kitus asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS (peržiūrėti ir komentuoti  paciento ESI įrašus, peržiūrėti paciento skiepų kalendoriaus įrašus, peržiūrėti pacientui išduotas pažymas, peržiūrėti paciento siuntimus, įgaliojusio paciento vardu teikti prašymus gauti pažymas, peržiūrėti ir atsakyti gautus pranešimus, valdyti paciento įgaliojimus, apriboti prieigos prie paciento ESI teises), įskaitant teisę atsiimti vaistus ar MPP pagal jam išduotus e. receptus. Pacientas, nurodydamas kitus jam atstovaujančius asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS, pateikia šių įgaliojimų terminus, įgaliotąjį (-uosius) asmenį (-is) identifikuojančius duomenis.

Įgaliojimo suteikimas ESPBI IS:

 • Pacientas (turintis prisijungimo prie e-sistemų galimybę) – prisijungia prie savo e. sveikatos paciento paskyros. Pasirenkama Paciento sritis -> Mano atstovai -> Kurti atstovavimą.
 • Pacientas (kuris neturi prisijungimo prie e-sistemų galimybės) vyksta į bet kurį Registrų centro padalinį su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (kartu gali vykti ir atstovas, kad padėti susitvarkyti) – asmens tapatybės kortele ar pasu, užpildo reikiamus dokumentus Registrų centre, kurie perduodami į E-sveikatą. ESPBI IS, patikrinusi, ar įvesti paciento atstovo asmens duomenys yra teisingi, suformuoja ir pateikia elektroninį paciento atstovo įgaliojimą paciento sveikatos įrašų peržiūrai.
 • Jei pacientas, kuris prisijungė prie e. sveikatos portalo ir patvirtino savo tapatybę, yra įgaliotas peržiūrėti kito paciento ESI ar atlikti kitus su įgaliojusio paciento sveikata susijusius veiksmus, jis e. sveikatos portalo personalizuotoje srityje turi pasirinkti jam priskirtą konkretų įgaliojimą, pagal kurį atliks su e. sveikatos paslaugomis susijusius veiksmus.

DĖMESIO. Prie įstaigos prisirašę pacientai ir jų artimieji dėl atstovavimo sukūrimo neturi kreiptis į poliklinikos administraciją ar šeimos gydytoją su prašymu e-sveikatoje sukurti atstovavimą konkrečiam asmeniui. Tai gali  atlikti tik pats pacientas arba tokius veiksmus atlikti įgaliota įstaiga/institucija.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-02, 09:52:10