2
 2 LT | EN

Įsidarbinančių vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas

17.03 

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

1. Asmenys privalo turėti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.
  • Vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai).
  • Šeimos gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (apskaitos forma 027/a).
  • Gydytojo psichiatro, aptarnaujančio sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios bendrosios praktikos gydytojo pacientas yra prisirašęs ( apskaitos forma 027/a).
  • Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą forma 048/a), užpildytą darbdavio (jei dirba vairuotoju pagal darbo sutartį).
  • Protezavimo įmonės pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo (neįgaliesiems, turintiems išreikštą lokomotorinį sutrikimą).

2. Kandidatai ir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną).

3. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (toliau – F Nr. 083-1/a).

4. Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būti tikrinama anksčiau, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.

5. Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomis sąlygomis nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodą (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti, tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

6. Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu asmuo, įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu (komisijos pirmininkas).

7. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinama komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais bei asmeniniais spaudais, įstaigos antspaudu. F Nr.083-1/a atiduodama pacientui.

8. Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a).

9. Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu.

10. Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta apraše „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.

11. Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vieneriais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

12. Apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės vairuoti negali, per 5 darbo dienas reikia raštu informuoti policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą.

13. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba Konsultacijų poliklinikos GKK.

14. Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPĮ vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Didinti šriftą
Kontrastas