LT | EN

Mūsų veikla

VšĮ Karoliniškių poliklinika yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais norminiais teisės aktais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Veiklos tikslai

 • Veiklos tikslai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje

  • Aktyviai dalyvauti vykdant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų finansuojamas prevencines programas: gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, prostatos vėžio, storosios žarnos vėžio bei širdies ir kraujagyslių rizikos nustatymo ir prevencijos bei krūminių dantų silantavimo programose
  • Plėtoti skatinamųjų paslaugų teikimą aptarnaujamiems gyventojams
  • Remiantis ekonominiais paskaičiavimais ir paciento srautų analize, plėtoti pacientams teikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas
  • Nuolat stebėti ir gerinti įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, įdiegti kokybės vadybos sistemą
  • Skatinti šeimos gydytojus realizuoti jų kompetenciją pilna apimtimi
  • Plėtoti minimaliai invazinių operacijų teikimą gydymo įstaigoje, sukuriant reikiamą saugią materialinę bazę
  • Aktyvinti vidaus kontrolę, įdiegti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimą
 • Veiklos tikslai ekonominės finansinės veiklos racionalizavimo srityje

  • Įdiegti įstaigoje valdymo apskaitą, paremtą veiklos sąnaudų apskaita
  • Didinti įstaigos veiklos efektyvumą
  • Racionaliai naudoti VšĮ Karoliniškių poliklinikos finansinius išteklius, siekti išlaidų optimizavimo, kuris leistų ekonominio nuosmukio metu nemažinti darbuotojų atlyginimų, o ateityje didinti
  • Vykdyti finansų kontrolę
 • Veiklos tikslai darbo santykių srityje

  • Diegti komandinio darbo principus
  • Aktyviai spręsti žmogiškųjų išteklių problemas
  • Diegiant personalo valdymo sistemą, skatinti vieningo motyvuoto kolektyvo formavimą
  • Siekti racionalaus darbo krūvių paskirstymo
  • Skatinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje
  • Didinti darbuotojų kompiuterinį raštingumą
  • Palaikyti nuolatinį dialogą su įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis
  • Viešai skelbti kasmetinę įstaigos administracijos ataskaitą darbuotojams, atspindinčią įstaigos pasiektus rezultatus
 • Veiklos tikslai materialinės bazės atnaujinimo srityje

  • Užtikrinti nuolatinį darbuotojų darbo sąlygų gerinimą
  • Optimizuoti valdomų patalpų naudojimą
  • Pritraukti investicijas, aktyviai siekti galimybės dalyvauti iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamų projektų vykdyme
  • Įgyvendinti numatomus projektus:
   • VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m. bei įrangos įsigijimas
   • „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“
   • „Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“
   • „Informacinės sistemos paketo, tinkančio ambulatorinėms paslaugoms teikti, įdiegimas SANTA-HIS pagrindu“
 • VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus uždaviniai

  • Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje
  • Padidinti ar bent išlaikyti aptarnaujamų gyventojų skaičių
  • Suvienyti kolektyvą darbui – pacientų ir savo pačių labui
  • Įdiegti kolektyve pagarbos pacientams ir kolegoms, profesinio solidarumo ir lojalumo įstaigai kultūrą
  • Užtikrinti aiškų kompetencijų ir atsakomybių pasiskirstymą
  • Skatinti darbuotojus būti savarankiškais, siekti, kad sprendimai būtų priimami kuo žemesniame valdymo lygmenyje
  • Aiškiai formuluoti užduotis, jas paskirstyti atsižvelgiant į kompetenciją ir atsakomybę, įvertinti kiekvienos atliktos užduoties pasiektą rezultatą
  • Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su darbuotojais, pacientais, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis
  • Diegti informacines technologijas
  • Tinkamai reprezentuoti įstaigą
  • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje

Veiklos sritys

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Vykdomi projektai

Įvykdyti projektai

Pas vaikų ligų gydytojus, gydytojus odontologus bei nuotolinėms konsultacijoms pas šeimos gydytojus jau galima UŽSIREGISTRUOTI INTERNETU – per https://www.esveikata.lt/ipr sistemą!

AKTUALI INFORMACIJA DĖL VAKCINACIJOS NUO COVID-19:
Užsiregistruoti save ar kitą asmenį skiepui INTERNETU galima per http://www.koronastop.lt/

UŽSIREGISTRUOTI skiepui TELEFONU galima skambinant Karštąja linija – 1808.
Gauti daugiau informacijos apie skiepijimo procesą galite
puslapyje https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina arba skambindami į Vakcinos liniją telefonu 8 5 230 0123.

AKTUALI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS:
Pasiskiepiję arba turintys neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą pacientai
gali e. sveikatos sistemoje atsispausdinti dvikalbę pažymą -
Daugiau informacijos čia!


Atkreipiame dėmesį, kad pacientų revakcinacija Pfizer vakcina bei vakcinacija visomis vakcinomis nuo Covid-19 vyksta kongresų ir parodų rūmuose Litexpo, Laisvės pr. 5.