„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609.

Projekto tikslas:
Pagerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos teikiamų pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.

Projekto santrauka:
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad visuomenė sparčiai sensta bei ilgėja jos gyvenimo trukmė. Vienas iš esminių iššūkių, su kuriuo susiduriama – užtikrinti produktyvios visuomenės narių sveiką nepriklausomą senėjimą, siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui ir darbingumui, užkirsti kelią socialinės atskirties ir skurdo rizikai.
VšĮ Karoliniškių  poliklinikos teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, siekiamas užtikrinti atliekant patalpų remontą (Šeimos, Vaikų ir Odontologijos skyrių), įsigyjant medicininę bei kitą įrangą, transporto priemones ir eilių valdymo sistemas.
Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai, o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

  • Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius (P.S.363) – 1 vnt.
  • Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (P.B.236) – 31.041 asmenų (apskaičiuota pagal CPVA metodiką).
  • Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai (2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 58 868 žm.), o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė. Tikslinės grupės dydis – 59.306 gyventojai , iš kurių 0-17 m. – 10.459 gyventojai, 18 – 55 m. ir vyresni gyventojai – 48 847.
  • Projekto netiesioginį poveikį pajus visi asmenys, kuriems gali būti suteiktos paslaugos atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje.

 Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.