Veiklos tikslai

Revolution Slider Error: Slider with alias home not found.
Maybe you mean: 'home1' or 'pradinis' or 'kaledinis' or 'kaledos-trumpas' or 'kaledinissveikinimas' or 'jaukiu-svenciu'

VšĮ Karoliniškių poliklinikos veiklos tikslai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje:

 • Aktyviai dalyvauti vykdant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų finansuojamas prevencines programas: gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, prostatos vėžio, storosios žarnos vėžio bei širdies ir kraujagyslių rizikos nustatymo ir prevencijos bei krūminių dantų silantavimo programose
 • Plėtoti skatinamųjų paslaugų teikimą aptarnaujamiems gyventojams
 • Remiantis ekonominiais paskaičiavimais ir paciento srautų analize, plėtoti pacientams teikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas
 • Nuolat stebėti ir gerinti įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, įdiegti kokybės vadybos sistemą
 • Skatinti šeimos gydytojus realizuoti jų kompetenciją pilna apimtimi
 • Plėtoti minimaliai invazinių operacijų teikimą gydymo įstaigoje, sukuriant reikiamą saugią materialinę bazę
 • Aktyvinti vidaus kontrolę, įdiegti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimą

VšĮ Karoliniškių poliklinikos veiklos tikslai ekonominės finansinės veiklos racionalizavimo srityje

 • Įdiegti įstaigoje valdymo apskaitą, paremtą veiklos sąnaudų apskaita. Valdymo apskaita leidžia ekonominiais argumentais pagrįsti sprendimus dėl veiklos tęstinumo ir plėtros.
 • Didinti įstaigos veiklos efektyvumą
 • Racionaliai naudoti VšĮ Karoliniškių poliklinikos finansinius išteklius, siekti išlaidų optimizavimo, kuris leistų ekonominio nuosmukio metu nemažinti darbuotojų atlyginimų, o ateityje didinti
 • Vykdyti finansų kontrolę VšĮ Karoliniškių poliklinikos veiklos tikslai materialinės bazės atnaujinimo srityje
 • Užtikrinti nuolatinį darbuotojų darbo sąlygų gerinimą
 • Optimizuoti valdomų patalpų naudojimą
 • Pritraukti investicijas, aktyviai siekti galimybės dalyvauti iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamų projektų vykdyme
 • Įgyvendinti numatomus projektus:
  • VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m. bei įrangos įsigijimas.
  • „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“.
  • „Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“.
  • „Informacinės sistemos paketo, tinkančio ambulatorinėms paslaugoms teikti, įdiegimas SANTA-HIS pagrindu“.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos veiklos tikslai darbo santykių srityje

 • Diegti komandinio darbo principus
 • Aktyviai spręsti žmogiškųjų išteklių problemas
 • Diegiant personalo valdymo sistemą, skatinti vieningo motyvuoto kolektyvo formavimą
 • Siekti racionalaus darbo krūvių paskirstymo
 • Skatinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje
 • Didinti darbuotojų kompiuterinį raštingumą
 • Palaikyti nuolatinį dialogą su įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis
 • Viešai skelbti kasmetinę įstaigos administracijos ataskaitą darbuotojams, atspindinčią įstaigos pasiektus rezultatus

VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus uždaviniai

 • Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje
 • Padidinti ar bent išlaikyti aptarnaujamų gyventojų skaičių
 • Suvienyti kolektyvą darbui – pacientų ir savo pačių labui.
 • Įdiegti kolektyve pagarbos pacientams ir kolegoms, profesinio solidarumo ir lojalumo įstaigai kultūrą
 • Užtikrinti aiškų kompetencijų ir atsakomybių pasiskirstymą
 • Skaidrus ir motyvuotas sprendimų priėmimas.
 • Skatinti darbuotojus būti savarankiškais, siekti, kad sprendimai butų priimami kuo žemesniame valdymo lygmenyje
 • Užduotys turi būti suformuluotos aiškiai ir paskirstomos atsižvelgiant į kompetenciją ir atsakomybę, turi būti įvertinamas kiekvienos atliktos užduoties pasiektas rezultatas
 • Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su darbuotojais, pacientais, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis
 • Diegti informacines technologijas
 • Tinkamai reprezentuoti įstaigą
 • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje