LT | EN

VšĮ Karoliniškių poliklinika patvirtina, kad asmens duomenų apsauga yra mums svarbi, ir įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

VšĮ Karoliniškių poliklinika asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas sąlygas, pacientas turi teisę:

  • Prašyti, kad VšĮ Karoliniškių poliklinika leistų susipažinti su jo asmens duomenimis;
  • Reikalauti, kad VšĮ Karoliniškių poliklinika ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • Reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
  • Nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi;
  • Kreiptis į VšĮ Karoliniškių polikliniką dėl asmens duomenų perkėlimo.

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGUMĄ

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Jei turite klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į VšĮ Karoliniškių poliklinikos asmens duomenų apsaugos pareigūnus:

  • Teisinkė Auksė Kursevičiūtė, el.p. aukse.kurseviciute@karpol.lt,

 

Pas vaikų ligų gydytojus, gydytojus odontologus bei nuotolinėms konsultacijoms pas šeimos gydytojus jau galima UŽSIREGISTRUOTI INTERNETU – per https://www.esveikata.lt/ipr sistemą!

AKTUALI INFORMACIJA DĖL VAKCINACIJOS NUO COVID-19:
Užsiregistruoti save ar kitą asmenį skiepui INTERNETU galima per http://www.koronastop.lt/

UŽSIREGISTRUOTI skiepui TELEFONU galima skambinant Karštąja linija – 1808.
Gauti daugiau informacijos apie skiepijimo procesą galite
puslapyje https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina arba skambindami į Vakcinos liniją telefonu 8 5 230 0123.

AKTUALI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS:
Pasiskiepiję arba turintys neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą pacientai
gali e. sveikatos sistemoje atsispausdinti dvikalbę pažymą -
Daugiau informacijos čia!


Atkreipiame dėmesį, kad pacientų revakcinacija Pfizer vakcina bei vakcinacija visomis vakcinomis nuo Covid-19 vyksta kongresų ir parodų rūmuose Litexpo, Laisvės pr. 5.