0
 0 LT | EN

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Paslaugų pirkimo VšĮ Karoliniškių poliklinikos elektroninėje parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į poreikius bei į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma elektronine forma. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs pirkinių krepšelį ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėjimas“.

1.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis elektroninėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, taip pat pažymi, jei paslaugą perka kitam asmeniui

2.3. Patvirtindamas, kad su Taisyklėmis sutinka Pirkėjas taip pat sutinka, jog jo pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pirkėjas, pageidaujantis gauti Pardavėjo informaciją, gali sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais Pirkėjas galės bet kada atšaukti, elektroniniu paštu ar raštu kreipdamasis į Pardavėją.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini paslaugų užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje padaryti pareiškimai dėl informavimo apie paslaugos teikimo pagrindą bei sutikimas pasirinkti paslaugą laikomi pasirašytais elektroniniu parašu, kai Pirkėjas, naudodamasis elektronine bankininkyste sumoka už paslaugą.

2.7. Jei elektroninėje parduotuvėje įsigyta paslauga naudosis ne ją apmokėjęs asmuo, prieš paslaugos teikimą jis privalo atvykti į VšĮ Karoliniškių poliklinikos 112 kab. (L. Asanavičiūtės g. 27A) arba Registratūrą Pilaitės šeimos medicinos centre ir užpildyti sutikimą mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimui.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje Taisyklėse ir kitose elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant atsisakomą paslaugą ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai paslauga yra suteikta arba pradėta teikti. Paslauga laikoma pradėta teikti, jei atlikta bent viena jos sudedamoji dalis, taip pat ir tie atvejai, kuomet paslaugos gavėjas užsiregistruoja paslaugai, tačiau nustatytu laiku neatvyksta iš anksto apie tai neinformavęs.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėjimas“, ir gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

5.3. Paslaugų kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais ir eurais, įskaitant PVM. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui dėl kainos nurodymo, kainos nurodomos tik viena valiuta įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas naudodamasis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su bet kuriuo banku. Pinigus Pirkėjas perveda į elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

6. Paslaugų teikimas

6.1. Paslaugos teikiamos VšĮ Karoliniškių poliklinikoje.

6.2. Sumokėjęs už paslaugą, Pirkėjas telefonu susisiekia su Pardavėjo atsakingu darbuotoju Patvirtinimo laiške nurodytais kontaktais bei registruojasi paslaugai.

6.3. Jeigu paslauga naudosis ne Pirkėjas, su Pardavėjo atsakingu darbuotoju Patvirtinimo laiške nurodytais kontaktais susisiekia Paslaugos gavėjas ir registruojasi paslaugai.

6.4. Jei paslaugos suteikimui, teisės aktų nustatyta tvarka reikalingi papildomi sutikimai ar įgaliojimai Paslaugos gavėjas įsipareigoja juos gauti.

6.5. Paslaugos kuponas galioja tris mėnesius nuo apmokėjimo gavimo dienos.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugos suteikimo terminų pažeidimą, jeigu paslaugos jų gavėjui nėra suteikiamos arba suteikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Informacija apie paslaugos turinį nurodoma kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos paslaugos aprašyme.

6.8. Paslaugos kokybė atitinka šios rūšies paslaugoms keliamus reikalavimus.

6.9. Paslauga gali būti nesuteikta, jei prieš teikiant paslaugą nustatomos kontraindikacijos, dėl kurių paslauga negali būti suteikta. Šiuo atveju paslaugos gavėjas gali pasirinkti kitą Pardavėjo teikiamą paslaugą už sumokėtą pinigų sumą arba kreiptis raštu dėl pinigų grąžinimo. Pinigai grąžinami banko pavedimu į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti pinigus gavimo dienos. Jei Paslaugos gavėjas pasirenka pigesnę paslaugą, nei buvo įsigijęs, skirtumas grąžinamas Taisyklėse numatyta tvarka. Jei Paslaugos gavėjas pasirenka brangesnę paslaugą, nei buvo įsigijęs, skirtumą jis sumoka įstaigos kasoje prieš pradedant teikti paslaugą.

6.10. Pradėjus teikti paslaugą pinigai už ją negrąžinami.

6.11. Paslaugos kuponas į pinigus nekeičiamas. Sumokėti pinigai negrąžinami, išskyrus Taisyklių 3.2. ir 6.9. punktuose numatytais atvejais.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į nurodytą pareigą, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

8.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais elektroninio pašto adresais arba susiekia nurodytais telefonais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar nustatymų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka.

Didinti šriftą
Kontrastas